Hytaý Poslamaýan Countersunk Baş Pop Rivet Kör Rivet öndüriji we üpjün ediji |Fasto

Poslamaýan hasaplaýjylar kellesi pop perçesi kör perde

Gysga düşündiriş:

Baş görnüşi: CSK kellesi
Şahadatnama: ISO9001
Reňk: Kümüş
Diametri: M6
Uzynlygy: 14mm
Standart: DIN
Gelip çykan ýeri: Týanjinin, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Countersunk tekiz kör perde, ýeriň tekiz bolmagy zerur bolan perdeler üçin amatlydyr.
Önümiň ady: Countersunk kör perde
Baş görnüşi: CSK kellesi
Şahadatnama: ISO9001
Reňk: Kümüş
Diametri: M6
Uzynlygy: 14mm
Standart: DIN
Gelip çykan ýeri: Týanjinin, Hytaý

Toolsörite gurallar ulanylmaly - pyçak üçin pyçak (el bilen, elektrik, pnewmatik).Aýrylan mahaly, perçin ýadrosy perdäniň göwresini giňeltmek we aýlaw roluny oýnamak üçin ýörite pyçak ýaragy bilen çekilýär.Perçäniň bu görnüşi, adaty perçinleri (iki tarapdan aýlanmak) ulanmak amatsyz bolan perdeler üçin has amatlydyr, şonuň üçin gurluşykda, awtoulaglarda, gämilerde, uçarlarda, tehnikalarda, elektrik enjamlarynda, mebellerde we beýleki önümlerde giňden ulanylýar.Şolaryň arasynda açyk görnüşli örtükli kelleli perçinler iň köp ulanylýar, hasaplaýjy kelleli perçinler ýeriň tekiz bolmagy zerur bolan perdeler üçin amatly we ýapyk kör perçinler ýokary ýük talap edýän aýlawlar üçin amatlydyr we belli bir möhürleme öndürijiligi.

Näme üçin bizi saýlamaly?

· Zawodyň göni bahasy.
· Professional gözleg we gözleg topary.
· 1999-njy ýyldan bäri hünär berkidiji öndürijini üpjün ediň.
· 24 sagat hyzmat ediň
· Çalt eltip bermek, 4-7 iş gününiň dowamynda yzygiderli önümler.
· OEM sargytlaşdyrmak hyzmaty.

Biziň kompaniýamyz OEM hyzmatyny berýär, doly berkidiji önümçilik liniýasyna eýedir we öz elimizdäki we ilkinji ädimden soňky ädime çenli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän ähli berkidijileriň hiline doly gözegçilik edýär.
Şol bir wagtyň özünde, biz asyl öndüriji, müşderiler üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary mugt berip bileris, her önümçilik prosedurasyna gözegçilik edip bileris we bahany hem dolandyryp bileris.Indi global müşderilerimiz bar we global berkitme kompaniýalary üçin OEM-i üpjün edýäris.Potensial islegiňiz we mukdaryňyz bar bolsa, has gowy baha üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Öndüriji bolanymyz üçin lomaý bahalary göni müşderilerimize hödürläp bileris.
Berkidijiler we bahalar barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň!

Näme üçin wagon boltlary diýilýär?

Wagon boltlary agaç ussalarynda, agaçdan ýasalan materiallarda we agaç önümleriniň gurluşygynda ulanmak üçin niýetlenen ýörite berkidiji.Adyny 1800-nji ýyllaryň başynda wagonlar we wagon tigirleri gurmak bilen baglanyşykly asyl maksadyndan alýarlar.

Enjamlar we ussahanalar

amaly

Bukja

Bukja

Biziň eltip berişimiz

Bukja

  • Öňki:
  • Indiki: