Sorag-jogap

sahypa_bannerfaq

Kompaniýamyz hakda

Öndüriji?

Hawa.“Fasto Industrial” Hytaýda iki zawody bolan topar.Biri Týanjininde, beýlekisi Ningbo.

faq1
Näme üçin bizi saýlamaly?

22 ýyl töweregi berkitmelerde ýöriteleşýäris, hünär önümçiligi we eksport tejribesi bilen size ýokary hilli müşderi hyzmatyny berip bileris.

Näme üçin ofisiňiz Sian'da ýerleşýär?

Sianyň ofisi onlaýn satuwlar bilen meşgullanýar.Localerli hökümet tarapyndan berlen serhetara elektron söwda üçin artykmaç syýasatlar bilen baglanyşykly.

Esasy önümiňiz näme?

Biz, esasan, dürli degirme nurbatlaryny, öz-özüňi burawlamak üçin nurbatlary, guradyjy nurbatlary, çyzgyly nurbatlary, üçek nurbatlaryny, agaç nurbatlaryny, boltlary, hozlary we ş.m. öndürýäris we satýarys.

Şereketiňizde näçe adam bar?

Jemi 200-den gowrak adam.
Onlaýn satuw toparymyzda 15 adam bar.

Zawodyňyz nirede?Aeroportdan ýa-da demir ýol menzilinden näçe uzakda?

Týanjin.Maşyn bilen bir sagat gerek.

Önüm we sargyt hakda

Her aý çykyşyňyz näme?

1000 tonna / aý

MOQ näme?

Adatça, her ululygy üçin 500kg bolýar.Bazaryňyzda iň meşhur ululyk bolsa, MOQ bilen gepleşik geçirip bolar.

Siziň nusgaňyzy alyp bilerinmi?

Hawa.Adaty önüm nusgalary mugt, eger olaryň hersi 20 pc-den az bolsa we jemi 0,5 kg-dan az bolsa.Youöne ýük üçin tölemeli.
Nusgalaryň ýükleri üçin pul töläp bilmeýän bolsaňyz, mysal üçin synag synag wideosyny alyp bileris.Onlinea-da onlaýn wideo gözden geçirmek biziň üçin kabul ederliklidir.

Katalogyňyzy alyp bilerinmi?

Elbetde.E-poçta salgyňyzy maslahat bermegiňizi haýyş edýäris we häzir size ibereris.

Näme üçin bahaňyz beýlekilerden has ýokary?

Bahalara köp faktor täsir edýär.Diňe çig mal däl, eýsem önümçiligiň her bir prosesi.Önümler birmeňzeş görünýär, ýöne hakykatdanam uly tapawudy bar.Munuň her teňňesi gymmat.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Bu yzygiderli 35 gün.Gyssagly buýruk ýa-da ýörite sargyt üçin esasy wagt gepleşikleri geçiriler.

Hiliňizi nädip bilerin?

Her sargyt üçin gözleg hasabatyny hödürläris.Wideo gözden geçirmek biziň üçin elýeterlidir.
Ora-da ýüklemezden ozal 3-nji tarapdan harytlary barlamagyny haýyş edýäris.

Töleg şertleriňiz näme?

B / L nusgasynda 30% goýum we galyndy.T / T, Paypal, Wester Union, Kredit kartoçkasy kabul ederliklidir.
Görüp bolmajak L / C.