Habarlar

 • Näme üçin nurbatlar we hozlar esasan altyburçly?

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, ýüplükli gysgyçlar köplenç bölekleri gysýarlar.Hozuň n taraplary bar diýsek, wilkanyň her öwrüminiň burçy 360 / n?derejeler, şonuň üçin taraplaryň sany köpelýär we aýlanma burçy azalýar.Köp ýagdaýlarda hoz gurmagyň aýratyn ýeri we spesifikasiýasy ...
  Koprak oka
 • Aýlawy nädip gurmaly we aýyrmaly

  Aýlawy nädip gurmaly we aýyrmaly

  Aýlaw, adaty bölekleriň bir bölegi bolan tekiz ýuwujy ýa-da çelek hem diýilýär.Enjamlaryň we enjamlaryň çukuryna ýa-da deşik çukuryna oturdylýar we bölekleriň ýa-da deşikdäki radial hereketiniň öňüni almakda rol oýnaýar.Aýyrmagyň 2 görnüşi we ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat nurbatlaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri girizilýär

  Poslamaýan polat nurbatlaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri girizilýär

  Gündelik durmuşymyzda poslamaýan polat nurbatlar köplenç görünýär, ýöne köplenç ulanylyp bilner.Poslamaýan polat nurbatlar has amatlydyr.Aşakdakylara düşünmek üçin size ýoldaşlyk edeýin: Biri: poslamaýan polat nurbatlaryň artykmaçlyklary, poslamaýan polat nurbatlar üçin uýgunlaşma has güýçlidir ...
  Koprak oka
 • Nurbat nurbatly bolsa näme etmeli?

  Nurbat nurbatly bolsa näme etmeli?

  Apparat gözleglerinde we klawiaturany arassalamakda, hünär gurallary bolmadyk ýa-da tejribe bolmasa, köplenç nurbady gül (ýüpek hem diýilýär) ýagdaýyna gaýdyp gelmeli, şonuň üçin şu gün birnäçe bejeriş çäresini girizmeli: (1) nurbat partiýa kellesi ýassygynda ...
  Koprak oka
 • Aýlaw we elastik saklaýjy, ahyrynda nädip saýlamaly

  Aýlaw we elastik saklaýjy, ahyrynda nädip saýlamaly

  Aýlawly halka ýa-da togalak diýlip atlandyrylýan aýlaw çeşmesi, enjam berkidijä degişlidir, olaryň köp görnüşi bar, ol esasan enjamda, enjamlar üçin çukur ýa-da deşik çukurlarynda oturdylýar.Köp adamlar aýlawy elastik saklaýjy bilen bulaşdyrýarlar.Şonuň üçin aýlawyň arasynda näme tapawut bar ...
  Koprak oka
 • Dürli hozuň jikme-jik beýany

  Dürli hozuň jikme-jik beýany

  Dürli hozuň jikme-jik beýany 1. Gaplaň hozy Iki görnüşli örtük hozy bar.Biri pes ýa-da yzygiderli, hoz.Beýlekisi bolsa güýçli gapak hozy.Güýçli hozuň has uzyn bolmagy üçin has giň we uzyn.Altyburçly ýerlerde egrilen nurbatlar bilen gulp ýapgylary bar ...
  Koprak oka
 • Giňeltmek nurbady gurmak mysaly

  Giňeltmek nurbady gurmak mysaly

  Burawlar esasy ätiýaçlyk şaýlary harytlary, adaty apparat synpy has giňden ýaýranmy, esasan diwar gurnama zatlarynda üýtgewsiz ulanylýar, köp adam has gyzyklanyp biler, şonuň üçin nurbady gurnamagyň mysaly öwrediji näme?Giňeltmek nurbady gurnamak mysaly gollanmasy: 1. Buraw biraz akylly ...
  Koprak oka
 • Öz-özüne degýän nurbat gurluşlarynyň klassifikasiýasy

  Öz-özüne degýän nurbat gurluşlarynyň klassifikasiýasy

  Öz-özüni kakmak üçin nurbat gurluşy.Her bir öz-özüne degýän nurbat üç bölekden durýar: kellesi, hasasy we hasasynyň ujy.Her bir öz-özüne degmek nurbasy dört elementden durýar: kelläniň daşky görnüşi, çekiş usuly, sapak görnüşi, guýruk ýoly.1. Kelläniň daşky görnüşi Kelleler dürli şekilde we ululykda bolýar.T ...
  Koprak oka
 • Hytaýda alty rozetka nurbatlary üçin standart ölçegler

  Hytaýda alty rozetka nurbatlary üçin standart ölçegler

  Gündelik durmuşymyzda dürli görnüşli nurbat önümlerini ulanmalydyrys.Nurbatlaryň köp görnüşi bar, alty sany nurbat has ýygydyr.Alty rozetka nurbatlarynyň milli standart ölçegi nämeden ybarat?Geliň öwreneliň.Biri, altyburçly nurbat näme altyburçly nurbatlar daşy tegelek we konkaw altyburç ...
  Koprak oka
 • Kondisioner pudagynda pyçak hozy ulanmak

  Kondisioner pudagynda pyçak hozy ulanmak

  Soňky ýyllarda pyçakly berkitmeler durmuşyň ähli gatlaklarynda giňden ulanylýar.Jemgyýetiň ösmegi we adamlaryň durmuşy yzarlamagy bilen, uly dyrnaklar we hozlar bilen öý enjamlaryny gurmak döwri kem-kemden berkidiji önümler bilen çalşyryldy.Apparat pudagynda nämäniň bardygyny hemmämiz bilýäris ...
  Koprak oka
 • Aýna hozy kondisionerde ulanmak

  Aýna hozy kondisionerde ulanmak

  Soňky ýyllarda pyçakly berkitmeler durmuşyň ähli gatlaklarynda giňden ulanylýar.Jemgyýetiň ösmegi we adamlaryň durmuşy yzarlamagy bilen, uly dyrnaklar we hozlar bilen öý enjamlaryny gurmak döwri kem-kemden berkidiji önümler bilen çalşyryldy.Apparat pudagynda nämäniň bardygyny hemmämiz bilýäris ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat nurbatlaryň fiziki aýratynlyklary

  Poslamaýan polat nurbatlaryň fiziki aýratynlyklary

  Poslamaýan polatdan ýasalan nurbatyň fiziki aýratynlygy näme?Poslamaýan polat nurbatlar, adatça howanyň, suwuň, kislotanyň, aşgar duzunyň ýa-da beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň poslamagyna garşy durup bilýän polat nurbatlara degişlidir.Poslamaýan polat nurbatlar poslamak aňsat däl, çydamly, daşky gurşawy goramak enjamlarynda ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5