Kompaniýa Proflie

Kompaniýanyň tertibi

FASTO takyk enjam bölekleri üçin hünärmen öndüriji we üpjün ediji .Bu 1999-njy ýylda Hytaýda esaslandyryldy.ISO 9001: 2000 hil şahadatnamasyndan geçdi.
FASTO nurbatlar, boltlar, hozlar, ýuwujylar, perçinler, sapak çybyklary, dyrnaklar, labyrlar we gurallar we ş.m. ýaly takyk enjamlary öndürmäge ünsi jemleýär, anodizasiýa, elektron örtük, fosfat ýaly dürli ýerüsti bejergiler hem üpjün edilip bilner. mehaniki galvanizasiýa, dakromet we poroşok örtük we ş.m.

1999-njy ýylda esaslandyryldy

Iki zawod

Soraglaryňyza 12 sagadyň dowamynda jogap beriň

Aýda 800 tonna gymmaty

Üstünlik

Professional satuw toparymyz we iki zawodymyz bar.Bir zawod Ningbo, beýlekisi Týanjininde ýerleşýär.Şanhaýdan, Ningbo ýa-da Týanjinin portundan isleýşiňiz ýaly ibermek.

Sian, Pekin, Jiaxing we ABŞ-da ofislerimiz bar.Satyşlar müşderiler bilen iňlis, fransuz, ispan, arap we rus dillerinde habarlaşyp biler.

Soraglaryňyza ýa-da soragyňyza 12 sagatdan köp jogap bermeýäris.Her aýda 800 tonnadan gowrak haryt öndürip bileris.

Sevenedi günüň içinde önümlerimiziň mugt nusgalaryny höwes bilen iberýäris we bir-iki aýyň içinde doly sargytlary dolduryp bileris.Bu aralykda, OEM / ODM-ni hem goldaýarys, islän wagtyňyz sorap bilersiňiz.

Bazarda öňdebaryjy önümiň hiline ynandyrmak üçin, içerki maglumatlar bazamyzda ähli netijeleri saklap, ISO 9001: 2000 kepillendirilen desgalarymyzda birnäçe basgançakda içerki QC-ni amala aşyrýarys.Şeýlelik bilen, dartyş güýji, tork we sink örtüginiň galyňlygy barada jikme-jik tertipli hasabatlar berip bileris.

Biz bilen habarlaşyň

Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin hil syýasaty hökmünde ilki bilen hil, artykmaçlyk, müşderiniň kanagatlanmagyny alýarys.Biziň wezipämiz, uzak möhletleýin artýan gymmaty we hyzmaty bilen dünýä müşderileri üçin hünärmen we bir nokatly üpjün ediji we enjam berkitmelerini öndüriji bolmak.

Talabyňyzyň nurbat, gysgyç, hoz ýa-da ýuwujydygyna garamazdan, FASTO-nyň mikro berkidiş zerurlyklaryňyz üçin bir dükana öwrülip biljekdigini anyklamak üçin aralygymyzy jikme-jik öwreniň.

FASTO siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar!