• 01

  Nurbatlar

  Burawlar senetçilik däl-de, “köpçülikleýin önüm”.Köpçülikleýin önümçilikde sarp edijileri üpjün etmek üçin ýokary takyklygy, durnukly hil we meşhur bahany gazanarys.

 • 02

  Boltlar

  Boltlar mehaniki bölekler bolup, hoz bilen silindr görnüşli ýüplerdir.

 • 03

  Kir ýuwýanlar

  birikdirilen bölekleriň üstüni hozuň çyzylmagyndan goramak we hozuň basylan böleklere basyşyny ýaýratmak üçin ulanylýar.Siziň saýlamagyňyz üçin dürli ýuwujylar bar.

 • 04

  Nokatlar

  Nokatlar berkitmek üçin boltlar ýa-da nurbatlar bilen birleşdirilen böleklerdir.Productionhli önümçilik enjamlary bir komponent ulanmalydyr.Dürli materiallara görä, uglerod polatdan, poslamaýan polatdan, reňkli metallardan we ş.m. bölünýär.

index_advantage_bn

Täze önümler

 • 20+ ýyl
  ygtybarly marka

 • 800 tonna
  aýlyk

 • 5000 inedördül metr
  zawod meýdany

 • 74000-den gowrak
  Onlaýn amallar

 • 20+ Fasten önümçilik tejribesi.
 • 128 ýurda baý eksport tejribesi.
 • 24 sagat müşderi hyzmaty

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • 20+ Fasten önümçilik tejribesi.

  20+ Fasten önümçilik tejribesi.

 • 128 ýurda baý eksport tejribesi.

  128 ýurda baý eksport tejribesi.

 • 24 sagat müşderi hyzmaty

  24 sagat müşderi hyzmaty

Biziň blogymyz

 • guradyjy nurbatlar

  Näme üçin guradyjy dyrnaklar gowy berkidilýär?

  Dürli dyrnaklaryň dürli ulanylyşy bar, dürli dyrnaklaryň dürli täsiri bar we daşky gurşaw ulanylýar.Indi, dyrnaklaryň gowy berkitme täsirini, ýagny gury diwar dyrnaklaryny hödürläris.Näme üçin bu dyrnak has berkleşýär?Umuman aýdanyňda, bu dyrnak tekiz gurluş däl.Dyrnagyň bu görnüşi aýratyn bir ...

 • boltlar

  Guradyjy dyrnaklaryň ulanylyşy näme?

  Guradyjy dyrnaklaryň roly gaty möhümdir.Diwar dyrnaklaryny gurmagyň hili dünýäde gowy däl, jaý ýykylmagynyň mysallary hemme ýerde.Şeýle hem guradyjy dyrnaklaryň hiliniň pesligi sebäpli köp çynlakaý hadysalar bolýar.Drywall nurbat seriýasy möhüm gaplaryň biridir ...

 • guradyjy nurbat

  Drywall dyrnagy, diwar tagtasynyň dyrnagy, süýümli dyrnagyň tapawudy

  Köp adamlar meňzeşligi sebäpli gury dyrnaklar, diwar dyrnaklary we süýümli dyrnaklar bilen kakmagy bulaşdyrýarlar.Differenceygy-ýygydan degmeseňiz, tapawudyny aýtmak kyn, ýöne tapawutlaryny, işleýşini we näme üçin ulanylandygyny gysgaça düşündirerin.Şeýle hem d ...

 • nurbatlar

  Gysyş nurbatlarynyň dürli görnüşleri dürli enjam usullary

  Basyş nurbatlarynyň ulanylyş tizligi bezeg işinde we önümleri çözmek prosesinde gaty ýokary.Gysyş nurbatlary howadaky ýa-da diwardaky deşiklere urlandan soň, gysylýan boltlardaky hozlar gysgyç bilen berkidilýär.Boltlar çykýar, ýöne demir ýeňi ...

 • berkidiji

  Burawlara kembaha garamaly däl

  Kiçijik nurbatlar durmuşymyza dokaldy.Käbir adamlar muny inkär edip bilerler, ýöne biz her gün içindäki nurbatly zatlary ulanýarys.Akylly telefonlardaky kiçijik nurbatlardan başlap, uçarlara we gämilere berkidijilere çenli hemişe nurbatlaryň amatlylygyndan lezzet alýarys.Soňra bize nurbatyň içini we daşyny bilmek zerur ...

 • hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş (4)