Senagat habarlary

 • Näme üçin guradyjy dyrnaklar gowy berkidilýär?

  Näme üçin guradyjy dyrnaklar gowy berkidilýär?

  Dürli dyrnaklaryň dürli ulanylyşy bar, dürli dyrnaklaryň dürli täsiri bar we daşky gurşaw ulanylýar.Indi, dyrnaklaryň gowy berkitme täsirini, ýagny gury diwar dyrnaklaryny hödürläris.Näme üçin bu dyrnak has berkleşýär?Umuman aýdanyňda, bu dyrnak tekiz gurluş däl.Dyrnagyň bu görnüşi aýratyn bir ...
  Koprak oka
 • Guradyjy dyrnaklaryň ulanylyşy näme?

  Guradyjy dyrnaklaryň ulanylyşy näme?

  Guradyjy dyrnaklaryň roly gaty möhümdir.Diwar dyrnaklaryny gurmagyň hili dünýäde gowy däl, jaý ýykylmagynyň mysallary hemme ýerde.Şeýle hem guradyjy dyrnaklaryň hiliniň pesligi sebäpli köp çynlakaý hadysalar bolýar.Drywall nurbat seriýasy möhüm gaplaryň biridir ...
  Koprak oka
 • Drywall dyrnagy, diwar tagtasynyň dyrnagy, süýümli dyrnagyň tapawudy

  Drywall dyrnagy, diwar tagtasynyň dyrnagy, süýümli dyrnagyň tapawudy

  Köp adamlar meňzeşligi sebäpli gury dyrnaklar, diwar dyrnaklary we süýümli dyrnaklar bilen kakmagy bulaşdyrýarlar.Differenceygy-ýygydan degmeseňiz, tapawudyny aýtmak kyn, ýöne tapawutlaryny, işleýşini we näme üçin ulanylandygyny gysgaça düşündirerin.Şeýle hem d ...
  Koprak oka
 • Gysyş nurbatlarynyň dürli görnüşleri dürli enjam usullary

  Gysyş nurbatlarynyň dürli görnüşleri dürli enjam usullary

  Basyş nurbatlarynyň ulanylyş tizligi bezeg işinde we önümleri çözmek prosesinde gaty ýokary.Gysyş nurbatlary howadaky ýa-da diwardaky deşiklere urlandan soň, gysylýan boltlardaky hozlar gysgyç bilen berkidilýär.Boltlar çykýar, ýöne demir ýeňi ...
  Koprak oka
 • Güýçli berkidijileri arassalamakda umumy meseleler ýüze çykýar

  Güýçli berkidijileri arassalamakda umumy meseleler ýüze çykýar

  Güýçli berkidijileri arassalamak meselesi köplenç ýylylyk bejergisinden we gyzgynlykdan soň ýüze çykýar we esasy mesele ýuwmagyň arassa bolmazlygydyr.Berkidijileriň esassyz ýerleşdirilmegi netijesinde boýag üstünde galyp, üstündäki pos we aşgazan ýanmagy ýa-da nädogry saýlama ...
  Koprak oka
 • Boltlaryň näme üçin ýadawlyk güýji bar?

  Boltlaryň näme üçin ýadawlyk güýji bar?

  Boltyň ýadawlygynyň gögermegi: igueadawlygyň ýarylmagynyň başlanýan ýerine ýadawlyk çeşmesi diýilýär we ýadawlyk çeşmesi bolt mikrostrukturasyna gaty duýgur we gaty az mukdarda ýadawlyk çatryklaryny döredip biler.Umuman aýdanyňda, üç-bäş dänäniň içinde ...
  Koprak oka
 • Apparat berkidijileriniň material derňewi

  Apparat berkidijileriniň material derňewi

  Aslynda, her kim käbir enjamlary berkidijileri bilmelidir.Bu gün, enjam berkidijileriň ýokary hilli ýokary temperatura güýjüniň sebäbini tanyşdyrarys.Sebäbi apparat berkidijileriň materiallary gaty ýokary.Apparat berkidijileriniň materialy gaty ýokary bolany üçin, enjam f ...
  Koprak oka
 • Agaçda döwülen agaç nurbady nädip çykarmaly?

  Agaçda döwülen agaç nurbady nädip çykarmaly?

  Bu mesele hakda uzak wagtlap pikir etdim, dürli usullary synap gördüm we ahyrsoňy usuly tapdym.Saýlamagyň üç ýolunyň bardygyny biliň: Birinjiden, ýerleşdiriş usuly, sebäbi material agaçdan ýasalýar we ol agaç nurbatdyr.Agaç nurbatynyň ýüpi başga ...
  Koprak oka
 • Üçburçluk öz-özüne degmek nurbadynyň süýşmegine çözgüt

  Üçburçluk öz-özüne degmek nurbadynyň süýşmegine çözgüt

  Üçburçly öz-özüne degmek nurbatyna üçburç öz-özüne degmek gulpy ýa-da üçburç öz-özüni gulplamak nurbady hem diýilýär.Öz-özüne degýän nurbadyň ýüplük böleginiň kesişmesiniň üçburçlukdygyny, beýleki parametrleriň bolsa mehaniki parametrler bilen deňdigini aňladýar ...
  Koprak oka
 • Dyrnak

  Dyrnak

  1.Bu dyrnak dyrnaklary näme, tegelek polat sim ýa-da demir sim bilen birikdirilen tegelekde emele gelen dyrnaklar.Ordinaryönekeý dyrnaklaryň haýal gurnama netijeliligi meselesini çözmek üçin rulon dyrnaklary öndürildi.Görkezilişi ýaly ...
  Koprak oka
 • Çeňňek hozy näme?

  Çeňňek hozy näme?

  Çeňňek hozy näme?Berkidijiler hozuň böleklere berkidilmegi we köplenç ulanylýan hozlar çüýrük hozlar meselesini netijeli çözüp bilerler.Aslynda, perçin hozy şol bir wagtyň özünde süýräp bilmek ukyby bolan hoz görnüşli berkidiji ....
  Koprak oka
 • Adaty poslamaýan polatdan 304 we 316 materiallaryň arasynda nähili tapawutlar bar?

  Adaty poslamaýan polatdan 304 we 316 materiallaryň arasynda nähili tapawutlar bar?

  Häzirki wagtda poslamaýan polat durmuşymyzda howa giňişliginden başlap, küýzelere we küýzelere çenli giňden ulanylýar.Bu gün umumy poslamaýan polat 304 we 316 materiallary paýlaşarys.304 bilen 316 304 bilen 316 arasyndaky tapawutlar Amerikanyň standartlarydyr.3 300 seriýaly polatdan ybarat.Soňky iki san ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3