Hytaý agaç nurbatlary öndüriji we üpjün ediji |Fasto

Agaç nurbatlar

Gysga düşündiriş:

 • Baş görnüşi: hexSize: Islegleriňize görä

  Uzynlyk: Islegleriňiz ýaly

  Standart: DIN

  Marka: Fasto

  Gelip çykan ýeri: Týanjinin, Hytaý

  Agaç nurbatlar “Fasto” -da iň meşhur önümleriň biridir.

  Agaç nurbatlaryna maşyn nurbatlaryna meňzeş agaç nurbatlar hem diýilýär, ýöne nurbatlardaky sapaklar demir (ýa-da däl) üçin agaç böleklere (ýa-da böleklere) gönüden-göni nurbat edilip bilinýän agaç nurbatlar üçin ýörite sapaklardyr. - Metal) bölekler agaç agzasy bilen berkidilýär.Bu baglanyşyk hem aýrylyp bilinýän baglanyşykdyr.

  Bu agaç üçin ýörite ýasalan dyrnagyň bir görnüşidir we agaja girenden soň, oňa gaty berk ornaşar.Agaç zaýalanmasa, ony çykarmak mümkin däl, zor bilen çykarylsa-da, ýakyn agajy çykarar.Anotherene-de bir bellemeli zat, agaç nurbatlar otwýortka bilen bolmaly.Olary hiç wagt çekiç bilen kakmaň, sebäbi daş-töweregindäki agaçlara zeper ýeter.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Zawodyň göni bahasy.
 • Professional gözleg we barlag topary.
 • 1999-njy ýyldan bäri hünärmen berkidiji öndürijini üpjün ediň.
 • 24 sagat hyzmat ediň
 • Çalt eltip bermek, 4-7 iş gününiň dowamynda yzygiderli önümler.
 • OEM sargytlaşdyrmak hyzmaty.

Biziň kompaniýamyz OEM hyzmatyny berýär, doly berkidiji önümçilik liniýasyna eýedir we öz elimizdäki we ilkinji ädimden soňky ädime çenli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän ähli berkidijileriň hiline doly gözegçilik edýär.

Şol bir wagtyň özünde, biz asyl öndüriji, müşderiler üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary mugt berip bileris, her önümçilik prosedurasyna gözegçilik edip bileris we bahany hem dolandyryp bileris.Indi global müşderilerimiz bar we global berkitme kompaniýalary üçin OEM-i üpjün edýäris.Potensial islegiňiz we mukdaryňyz bar bolsa, has gowy baha üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Öndüriji bolanymyz üçin lomaý bahalary göni müşderilerimize hödürläp bileris.

Berkidijiler we bahalar barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň!

Bukja

jikme-jiklik

Enjamlar we ussahanalar

Enjamlar we ussahanalar

Ulanylyşy

Satuw üçin önümiň ady agaç nurbatlar (6)

 • Öňki:
 • Indiki: