Näme üçin guradyjy dyrnaklar gowy berkidilýär?

Dürli dyrnaklaryň dürli ulanylyşy bar, dürli dyrnaklaryň dürli täsiri bar we daşky gurşaw ulanylýar.Indi, dyrnaklaryň gowy berkitme täsirini, ýagny gury diwar dyrnaklaryny hödürläris.Näme üçin bu dyrnak has berkleşýär?

Umuman aýdanyňda, bu dyrnak tekiz gurluş däl.Dyrnagyň bu görnüşi daşky görnüşi bilen tapawutlanýar.Burç kellesiniň görnüşini ulanyň we dyrnagyň özi sapak görnüşini ulanyň.Bu ýörite gurluşyk, dyrnak bilen birleşdirijiniň arasyndaky dişleme güýjüni we sürtülmesini ep-esli ýokarlandyrýar, netijede has berkleşme effekti bolýar.

Aslynda bu dyrnaklary bir görnüşe bölüp bolar: goşa çyzykly inçe dişler, bir çyzykly fazaly dişler we ak buraw dyrnaklary.Dyrnaklaryň bu üç görnüşi guradyjy dyrnak maşgalasyna degişlidir.Useörite ulanyş talaplaryna laýyklykda üç kategoriýa bölünýär.Bu dyrnak nirä gabat gelýär?

Jübüt sapakly inçe diş, ýaglylygy we ýokary täsir tizligi sebäpli guradyjy ýa-da metal kebigiň arasynda baglanyşyk üçin amatlydyr.Theseöne bu metal keýikleriň galyňlygyny 0,8 mm aralykda gözegçilikde saklamaly, ýogsam ulanylmaz.Öňkülerden tapawutlylykda, guradyjy agaçdan agaç kebşine birikmek üçin başga bir çyzykly diş bar.Üçünjisi, öz gurluş aýratynlyklaryndan, galyňlygy 2,3 mm-den köp bolmadyk gips tagtasynyň ýa-da metal kebigiň arasyndaky baglanyşyk üçin has amatlydyr.

Bu üç dyrnak gury diwar dyrnak seriýasyna degişlidir we berk berkitme täsirine eýe.Mundan başga-da, şeýle dyrnaklar berkidiş seriýasynda möhüm we gowy hasaplanýar.Şiftde, potolokda, gips tagtasynda we metal birikmesinde giňden ulanylýar.

Guradyjy dyrnaklary satyn almagyň ölçegleri aşakdakylar:

1. Kelle tegelek bolmaly (bu hem tegelek kelle nurbatlary üçin umumy standart).Önümçilik prosesi sebäpli köp öndürijiler gaty tegelek kelleleri bolmadyk, käbirleri hatda birneme inedördül bolup bilýän gury çüýleri öndürýärler.Mesele, guradylandan soň guradyjy enjamyň gabat gelmeýänliginden ybaratdyr. Konsentrik tegelekler gowy düşünilmeli nokadyň daşyndan aýlanýar.

2. Ujy ýiti bolmaly, esasanam ýeňil polatdan ulanylanda.Gury diwar dyrnagynyň ýiti burçy, adatça 22 bilen 26 dereje bolmaly, kelläniň ýiti burçy bolsa sim çekmezden we döwülmezden doly bolmaly.Bu “uç” gury dyrnaklar üçin örän möhümdir, sebäbi dyrnaklar gönüden-göni nurbatlanýar we öňünden ýasalan deşikler ýok, şonuň üçin uç hem buraw çukury bolup hyzmat edýär.Esasanam ýeňil polat keel ulanylanda, erbet ujy girmez, ulanylyşyna gönüden-göni täsir eder.Milli ülňülere laýyklykda diwar dyrnaklary 1 sekuntda 6 mm demir plastinka aralaşmagy başarmaly.

3. Halanýanlary oýnamaň.Guradyjy dyrnagyň eksantrikdigini ýa-da ýokdugyny kesgitlemegiň aňsat usuly, ony tegelek ujy bilen stoluň üstünde goýmak we ýüplügiň dikligine we kelläniň ortasynda bolmalydygyna göz ýetirmekdir.Buraw eksantrik bolsa, mesele nurbat berlende tok guralynyň pese gaçmagydyr. Gysga nurbatlar.


Iş wagty: -20anwar-16-2023