Guradyjy dyrnaklaryň ulanylyşy näme?

Guradyjy dyrnaklaryň roly gaty möhümdir.Diwar dyrnaklaryny gurmagyň hili dünýäde gowy däl, jaý ýykylmagynyň mysallary hemme ýerde.Şeýle hem guradyjy dyrnaklaryň hiliniň pesligi sebäpli köp çynlakaý hadysalar bolýar.

“Drywall” nurbat seriýasy tutuş berkidiji seriýadaky möhüm kategoriýalardan biridir.Bu önüm esasan dürli gips tagtasy, ýagtylyk bölümi we gündelik tagtanyň gün tagtasy seriýasyny gurnamak üçin ulanylýar.

Guradyjy dyrnaklaryň köp görnüşi bar.
Çeňňek nurbatlar, diwar gury dyrnaklar, öz-özünden buraw gury dyrnaklar, ýarym saç, altyburç burç kellesi guradyjy dyrnaklar we ş.m. Her guradyjy dyrnagyň başga ulanylyşy bar, guradyjy dyrnaklaryň aýratyn ulanylyşy näme?
1. berkidiji nurbat
Esasan inçe metal plitalaryň arasynda baglanyşyk üçin ulanylýar.Buraw nagşy tegelek üçburçluk bilen umumy nurbat nagşydyr.Burawyň üstü gaty gatylygy hem bar.Şonuň üçin birikdirilende, nurbat adapteriň nurbat nagşynyň aşagyndaky deşikden içerki nurbat nagşyny basyp biler.
Nurbatda pes tork we ýokary gulplama öndürijiligi bar, adaty gury diwar nurbatlaryndan has gowy işlemegi üpjün edýär we mehaniki nurbatlary çalyşýar.
2. diwar tagtasy gury diwar dyrnaklary
Gips diwar tagtasyny we metal keelini birleşdirmek üçin ulanylýar.Buraw nagşy goşa uçly nurbat nagşydyr we nurbat nagşynyň üstünde hem gaty gatylygy bar (HRC53), prefabrik deşikleri döretmezden baglanyşyk döretmek üçin tizlige gysylyp bilner.
3. gury diwar dyrnaklary
Ordinaryönekeý guradyjy dyrnaklardan tapawutlylykda, adaty guradyjy dyrnaklar iki proses bilen birleşdirilýär: buraw (buraw boltunyň aşagy) we kakmak (bogun berkitmegi goşmak bilen).Öz-özünden burawlanan guradyjy boguna çüýlenen bolsa, buraw we kakmak amallary bir gezekde birleşdirilip bilner.Matkapy nurbatdan öň burawlaň, soňra bolsa gurluşyk wagtyny tygşytlamak we gurluşyk netijeliligini ýokarlandyrmak üçin nurbady (birikmäni berkitmegi goşmak bilen) basyň.
4. pan kellesi we altyburç burç kellesi guradyjy çüýler
Buraw burawynyň täsirine ýol berlen ýagdaýlar üçin amatly, altyburçly kelleli gury dyrnaklar, kofe noýbasynyň guradyjy dyrnaklaryndan has uly pursat yzarlap biler.
Iňňe we içki altyburçly gül guradyjy dyrnaklar, dyrnaklaryň açylmaýan ýagdaýlary üçin amatlydyr.Içki altyburçly gül guradyjy dyrnaklar, kelleli guradyjy dyrnaklardan has uly torka çydap biler.
Cooldarym sowuk saç gury diwar dyrnaklary birneme açyk dyrnak ýagdaýlary üçin amatlydyr.Guradyjy dyrnaklaryň gurnamasy aýrylanda, gury gury dyrnaklar üçin haçly nurbatlar, gury gury dyrnaklar üçin haçly nurbatlar, içerki altyburç burç dyrnaklary üçin içerki altyburç burç dyrnaklary we altyburç burç kellesi guradyjy dyrnaklar gerek, guty wilkasy, rozetka wilkasy ýa-da sazlap bolýan wilka.

Gury diwar dyrnaklary bilen öz-özüňe degmek dyrnaklarynyň arasyndaky tapawutlar aşakdaky ýaly.
1. Dürli ulanylyş.Gury diwar dyrnaklary, esasan, dürli gips tagtasyny, ýeňil bölekleri we potolok tagtasynyň potoloklaryny gurmak üçin ulanylýar.Dyrnaklara degmek, pes deşikleri we kakmagy talap etmeýän metal däl ýa-da ýumşak metallar üçin ulanylýar.
2. Olar başga.Gury dyrnaklar şah kellesi görnüşi bilen häsiýetlendirilýär.Öz-özüňi kakmak üçin nurbatlar pes torkly we ýokary gulplama ýerine ýetirijiligine eýedir, iş ýerine ýetirijiligi adaty öz-özüni kakýan nurbatlardan has gowudyr, mehaniki nurbatlaryň ýerine ulanylyp bilner.
3. Klassifikasiýa başga: gury diwar nurbatlary iki görnüşe bölünýär: goşa çyzykly inçe gury diwar nurbatlary we bir çyzykly diş gury diwar nurbatlary.Dürli kellä görä, tegelek kelläni öz-özüne degirmek üçin dyrnaklar, tekiz kelle (ýagny, çümmek) öz-özüne degýän dyrnaklar, silindr kellesi öz-özüne degýän dyrnaklar, gümmeziň giň gyrasy öz-özüne degmek dyrnaklary, uly tegelek kellesi (ýagny, uly tekiz kelle) öz-özüne degýän dyrnaklar, altyburç burçly deşik öz-özüne degýän dyrnaklar, altyburç burçly burçly deşik Huasha kellesi öz-özüne degýän dyrnaklar, altyburç burç kellesi öz-özüne degmek dyrnaklary.


Iş wagty: -20anwar-16-2023