Burawlara kembaha garamaly däl

Kiçijik nurbatlar durmuşymyza dokaldy.Käbir adamlar muny inkär edip bilerler, ýöne biz her gün içindäki nurbatly zatlary ulanýarys.Akylly telefonlardaky kiçijik nurbatlardan başlap, uçarlara we gämilere berkidijilere çenli hemişe nurbatlaryň amatlylygyndan lezzet alýarys.Soňra bolsa nurbatyň ösüşiniň iç taraplaryny we netijelerini bilmeli.

Esasy gelip çykyşy
Burawlar senagat jemgyýetiniň önümidir.Häzirki wagtda ilkinji nurbadyň oýlap tapyşyny yzarlamak kyn, ýöne demir nurbatlar iň bolmanda XV asyrda Europeewropada berkidiji hökmünde ulanyldy.Emma şol döwürde nurbatlary öndürmek prosesi gaty çylşyrymly we gymmatdy, şonuň üçin nurbatlar gaty seýrek we giňden ulanylmaýardy.

Uly ösüş
XVIII asyryň ahyrynda nurbat öndürmekde we ulanmakda uly ösüşler gazanyldy.1770-nji ýylda gural öndürijisi Jesse Ramsden nurbat maşynynyň oýlap tapyşyna ylham berýän ilkinji nurbat torna oýlap tapdy.1797-nji ýylda Maudsli demirden ýasalan nurbat torna oýlap tapdy.Indiki ýyl Wilkinson hoz we bolt öndürýän maşyn oýlap tapdy.Bu döwürde nurbatlar berkitme serişdesi hökmünde gaty meşhurdy, sebäbi arzan önümçilik usuly tapyldy.

Uzak möhletleýin ösüş
20-nji asyrda dürli nurbat kelleleri peýda boldy.1908-nji ýylda, gurnama wagtynda süýşmäge garşy häsiýetleri üçin inedördül kelleli Robertson nurbady makullandy.1936-njy ýylda Phillipsiň baş nurbady oýlanyp tapyldy we patentleşdirildi.Robertson nurbatyndan has çydamly we berkdi.

21-nji asyrdan soň nurbatlaryň görnüşleri has köpdürli we amaly has gowy.Jaýlar, awtoulaglar, köprüler we ş.m. ýaly dürli ssenariýalar üçin dürli nurbatlar ulanylar we metal, agaç, guradyjy enjam we ş.m. ýaly dürli materiallar üçin ulanylar, nurbatlary ýylylyk bilen bejermek we ýerüsti bejermek hem gowulaşýar.

Nurbatlar ýa-da ýörite berkitmeler gerek bolsa, gözleýän zadyňyz bar.“Fasto” berkidijileri öndürmekde we satmakda 20 ýyllyk tejribesi bar.Size kanagatlanarly hyzmat bereris.


Iş wagty: -20anwar-07-2023