Drywall dyrnagy, diwar tagtasynyň dyrnagy, süýümli dyrnagyň tapawudy

Köp adamlar meňzeşligi sebäpli gury dyrnaklar, diwar dyrnaklary we süýümli dyrnaklar bilen kakmagy bulaşdyrýarlar.Differenceygy-ýygydan degmeseňiz, tapawudyny aýtmak kyn, ýöne tapawutlaryny, işleýşini we näme üçin ulanylandygyny gysgaça düşündirerin.

Gury çüý çüýleri, diwar çüýleri hem diýilýär.Guradyjy enjamy agaç kebşine we guradyjy enjamy ýeňil polat keel bilen birikdirmek üçin ulanylýar.
Bazarda köplenç gara reňk bar, ýagny gara çap.Gök we ak.Mawy sink, belki-de ýurtda lantan sink kän däl.
Guradyjy dyrnaklaryň 80% -den gowragy 3,5 × 25 spesifikasiýalarda jemlenendir.Esasan guradyjy gap üçin ulanylýandygy sebäpli, guradyjy gap şol bir galyňlykda.

Dyrnaklary asýan gury diwary saýlamagyň ölçegleri:
1. Tegelek kelläňiz bolmaly..Mesele guradyjy enjamyň gabat gelmeýänligidir.Konsentrik tegelekler?Merkezde aýlanmagyň manysy bar.
2. Görkezmek.Esasanam ýeňil polatdan ýasalan keýikler barada aýdylanda.Gury diwar dyrnagynyň ýiti burçy, adatça 22 bilen 26 dereje bolup, kelläniň ýiti burçy çekiş çyzygy we ýarylma hadysasyz doly bolmaly.Bu “nokat” guradyjy çüýler üçin möhümdir.Guradyjy dyrnaklaryň ulanylmagy prefabrik deşikleri burawlamaýar, tersine göni aýlanýar, gysgyçlar hem buraw bölekleri ýaly işleýär.Esasanam ýeňil polatdan ýasalan gapda erbet nokat burawlanmaz, ulanylyşyna gönüden-göni täsir eder.Milli ülňülere laýyklykda diwar dyrnaklary bir sekuntda 6 mm demirden geçip biler.
3. Halanýanlary oýnamaň.Inçe diwar dyrnaklarynyň eksantrikdigini ýa-da ýokdugyny kesgitlemegiň aňsat usuly, tegelek kelläni stoluň üstünde goýmak we ýüplügiň dikligine we kelläniň ortasynda bolmalydygyny tassyklamakdyr.Nurbatlar eksantrik bolsa, mesele güýçlenende güýç gurallarynyň titremegidir.Gysga nurbatlar gowy, ýöne uzyn nurbatlar erbet.
4. Haç çukury tegelek kelläniň ortasynda ýerleşmeli.

Köp adamlar agaçlara dyrnaklary ulanýarlar, aslynda Zigong dyrnaklary agaç üçin ýaramly däl.öz-özüňe degmek dyrnagy iňlisleriň öz-özüni basmagyndan gelýär.Aslynda başga bir at metaldan ýasalan nurbatlardyr.Hytaýlylary inçe demir plastinka nurbady hökmünde bilýän bolsaňyz gerek.Bu inçe demir plitalar, alýumin erginleri we ş.m. ýaly inçe demir zatlara goşulmak üçin onuň esasy ulanylyşydyr.

Urulýan nurbatlar dürli kellelerde gelýär, iň köp ýaýran iňňeler we tabaklar, aglaba bölegi sink.
Näme üçin agaç üçin ýaramly däl, sebäbi Zigong dyrnaklaryndaky nurbatlar birneme pes we agaç, esasanam bölejik tagtasy we ş.m. üçin ýeterlik dartgynlylygy üpjün edip bilmeýär, demir zatlar gaty we nurbatlar ýalpak nurbatlar üçin magnit deşikleri ýaly dartgynlylygy üpjün edip biler.Anotherene bir sebäbi, nurbatlar nurbatlar bilen berkidilende, birikdirijiler tarapyndan nurbat deşikleri emele gelýär.Saýlaw nurbatlary, deformasiýa näçe kiçi bolsa.Demir ýaly gaty jisimlerde deformasiýa näçe kiçi bolsa we berkitmek aňsat bolýar.

Dyrnagyň öz-özüne degmegi:
Guradyjy dyrnaklar ýaly, käbirleri umumydyr.Mysal üçin, çukur kelläniň merkezinde bolmaly we eksantrik däl.Bularyň hemmesini daşardan görmek bolýar.
Metal birikmek üçin ulanylýandygy sebäpli, dyrnaklaryň mehaniki aýratynlyklary gaty möhümdir, daş görnüşinden görünmeýär.Adatça ulanylýan ýerüsti gatylyk, ýadro gatylygy, tork, wodorodyň emele gelmegi bolup bilmez.Hemmesi hünär synagyny talap edýär.Youöne ulanyp boljak hil ölçegi nurbady düzmek we çekiç bilen urmakdyr.Umuman aýdanyňda, nurbat 15 dereje egilende, ony döwüp bolmaz.Bolýar.30 dereje, hatda 45 gradusdanam gowy.Ora-da yzygiderli gysmak üçin gysgyçlary ulanyň, gatylyk has gowudyr.
Aşakda süýümli nurbatlar diýlip atlandyrylýan agaç üçin başga bir nurbat bar.Süýümli nurbatlary inçe dişlere, gödek dişlere, gapyrgalara we gapyrgalara bölmek mümkin.Umuman aýdanyňda, demirgazyk ýarym şarda ýerleşýän ýurtlar köp tendonsyz inçe dişleri ulanýarlar, Günorta ýarym şarda ýerleşýän ýurtlar bolsa köp tendonly galyň dişleri ulanýarlar.
Süýümli nurbatlar dürli agaç bilen ulanylýar we DIY mebelleri üçin peýdalydyr.Hardokary gatylyk (ýylylyk bejergisinden soň), agaç birikdirmek üçin amatly, ulanmak üçin ýönekeý, kiçi göwrümli prefabrik deşikleri bolmazdan, göni agaja nurbat edilip bilner, uly göwrümli prefabrik deşikler edilip bilner.


Iş wagty: -20anwar-16-2023