Gysyş nurbatlarynyň dürli görnüşleri dürli enjam usullary

Basyş nurbatlarynyň ulanylyş tizligi bezeg işinde we önümleri çözmek prosesinde gaty ýokary.Gysyş nurbatlary howadaky ýa-da diwardaky deşiklere urlandan soň, gysylýan boltlardaky hozlar gysgyç bilen berkidilýär.Boltlar çykýar, ýöne demir ýeňi gymyldamaýar, şonuň üçin boltlaryň aşagyndaky uly kelle ähli deşigi doldurmak üçin demir ýeňi açar.

Gysýan nurbadyň berkligi, gysylmanyň sürtülme güýjüni öndürmegine we berklik netijesine ýetmegine sebäp bolmak üçin diagonallygyň ulanylmagydyr.Hafen ýeri oturdylan bölek nurbady bir ujy ýüplükli, bir ujunda oňurga derejesi bar.Demir, demir silindr paketiniň peýda bolmagy ýarym sözden ybarat bolup, gowy deşik oýnamak üçin diwara birleşdiriň, soň bolsa hozy gulplaň, Luo ene çykarmak üçin nurbat, demir silindrine çekiş derejesi, demir silindr açyldy, diwarda gaty berk, adatça garawul, ýagyş, sementdäki kondisioner, kerpiç we beýleki materiallarda ulanylýar.Veryöne gaty gaty däl, eger ýük uly zarba bolsa, gowşak, şonuň üçin potolok janköýerlerini ýerleşdirmek maslahat berilmeýär.

Gysmak nurbady, howa kanallaryny goldamak, diwara, pola we sütüne asmak we berkitmek üçin ulanylýan ýörite sapakly ýanaşyk bölek.Hasaplaýjy boltdan, giňeldiji turbadan, tekiz ýuwujydan, pru springina ýuwujydan we altyburçly hozdan durýar.Programmada, deşik deşiginiň degişli ululygynda zarba burawyny (çekiç), soňra bolsa bolt we giňeltmek turbasyny deşikde oturtmak, hozuň edip biljek berkitmesi üçin Hafen çukurynyň oturdylan bölegi ulanylmaly; bolt, giňeldiji turba, bölek we çözüji birligi.

Içki gysyş boltynyň gabat gelýän prosesi, içki gysyş boltunyň daşky diametrine gabat gelýän garyndy buraw matasyny saýlamakdyr.Soňra “Hafen” çukurynyň içindäki gysgyç boltuň uzynlygyna salgylanyp burawlanýar.Deşik çözmek üçin näçe çuň bolsa burawlanýar, soň bolsa deşik arassalanýar.Tekiz ýuwujy enjamy, pru springina ýuwujy we hozy düzüň, hozy bolt bilen nurbatlaň we sapagy ýapmak üçin we gysgyç boltuny deşige salyň.Kir ýuwujy düwüniň daşky görnüşi bilen ýuwulýança açary öwüriň.Specialörite haýyş ýok bolsa, adatça el bilen berkidilýär we üç-bäş öwrüm üçin wilka bilen bükülýär.


Iş wagty: -20anwar-10-2023