Hytaý Hytaý goşa Pozi Countersunk Tornillos Spax nurbatlar / Çipli nurbat öndüriji we üpjün ediji |Fasto

Hytaý goşa “Pozi Countersunk Tornillos” spaks nurbatlary / çipli nurbat

Gysga düşündiriş:

 • Agaçdan aňsat we arassa kesmek üçin çuň we ýiti sapakly çyzgyly nurbatlar.“Fasto” -nyň ajaýyp ygtybarlylygy we güýji ulanyja dürli programmalar üçin bir önüme bil baglamaga mümkinçilik berýär.
 • Uglerod polatdan ýasalan, goşa hasaplaýjy tekiz kelle, poslama garşylyk üçin passiw sary sink.
 • Ajaýyp saklaýyş güýjüni hödürleýän gaty agaç, çip, MDF, plastmassa we inçe metal ýaly birleşdirilen agaçlar üçin niýetlenendir.Metaly agaç bilen berkitmekde doly sapak ulanylýar.
 • Adyndan görnüşi ýaly, bu nurbatlar paneli we beýleki ýumşak agaç görnüşleri bilen umumy DIY işini edende ulanylyp bilner.Ulanylýan nurbatyň ululygyndan 2 mm kiçi burawlanan gaty agaçda zerur synag deşikleri.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hytaý goşa “Pozi Countersunk Tornillos” spaks nurbatlaryChipboard nurbaty (1)

Guradyjy nurbat näme?

Guradyjy nurbat näme?
Guradyjy nurbatlar, adaty nurbatlara garanyňda has çuňňur sapaklara eýe bolup, olaryň guradyjy enjamdan aňsatlyk bilen çykmagyna päsgel berýär.Olar polatdan ýasalan we guradyjy enjamda burawlamak üçin tok tornavida talap edýär.

Guradyjy nurbatlaryň aýratynlygy näme?
Guradyjy nurbatlar, adaty nurbatlara garanyňda has çuňňur sapaklara eýe bolup, olaryň guradyjy enjamdan aňsatlyk bilen çykmagyna päsgel berýär.Olar polatdan ýasalan we guradyjy enjamda burawlamak üçin tok tornavida talap edýär.Olar guradyjy gurallary agaja oturtmak üçin niýetlenendir.

Hytaý goşa “Pozi Countersunk Tornillos” spaks nurbatlaryChipboard nurbady (2)
Hytaý goşa “Pozi Countersunk Tornillos” spaks nurbatlary “Çip” nurbady (3)
Hytaý goşa “Pozi Countersunk Tornillos” spaks nurbatlaryChipboard nurbaty (1)

Önümiň spesifikasiýasy

Ölçegi 4.0x30mm
Marka FASTO
Material Uglerod polat
Baş Iki gezek tekiz hasaplaýjy kellesi
Sürüň Pozi
Nokat Kesgitli nokat
Sapak Threadeke sapak
Örtük Sary sink örtülendir

Tehniki maglumatlar

Hytaý goşa “Pozi Countersunk Tornillos Spax ScrewsChipboard nurbat” (4)

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Zawodyň göni bahasy.
 • Professional gözleg we barlag topary.
 • 1999-njy ýyldan bäri hünärmen berkidiji öndürijini üpjün ediň.
 • 24 sagat hyzmat ediň
 • Çalt eltip bermek, 4-7 iş gününiň dowamynda yzygiderli önümler.
 • OEM sargytlaşdyrmak hyzmaty.

Biziň kompaniýamyz OEM hyzmatyny berýär, doly berkidiji önümçilik liniýasyna eýedir we öz elimizdäki we ilkinji ädimden soňky ädime çenli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän ähli berkidijileriň hiline doly gözegçilik edýär.

Şol bir wagtyň özünde, biz asyl öndüriji, müşderiler üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary mugt berip bileris, her önümçilik prosedurasyna gözegçilik edip bileris we bahany hem dolandyryp bileris.Indi global müşderilerimiz bar we global berkitme kompaniýalary üçin OEM-i üpjün edýäris.Potensial islegiňiz we mukdaryňyz bar bolsa, has gowy baha üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Öndüriji bolanymyz üçin lomaý bahalary göni müşderilerimize hödürläp bileris.

Berkidijiler we bahalar barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň!

Bukja

jikme-jiklik

Enjamlar we ussahanalar

Enjamlar we ussahanalar

 • Öňki:
 • Indiki: